MERKEZİ SİSTEM ISI GİDER PAYLAŞIMI VE DANIŞMANLIĞI

Merkezi sistemle ısınan yapılarda dairelerin kullanım alanlarına göre paylaştırılan ısınma giderleri 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile sistematiğe bağlanmış ve Isı Gider Paylaşım Sistemi hayata geçirilmiştir. Isı gider paylaşım sisteminde kullanıcıların yaptığı ısınma tüketimleri ölçülmekte, analiz edilmekte ve yakıt giderleri ölçülen tüketim değerlerine göre daireler arasında adil bir şekilde pay edilmektedir.

Sistemin Avantajları Nelerdir?

  • %40'a varan tasarruf imkanı sağlar.
  • Gider paylaşımı kullanıcıların tüketimlerine göre yapıldığı için adildir.
  • Kullanıcılar her bir odanın ortam sıcaklığını kontrol edebilirler.
  • Sıcaklığın kontrol edilebilmesi ile herkes konforuna göre ısınır, ihtiyaç dışında ısı tüketiminin önüne geçilmiş olur ve kullanıcılar tasarrufları ölçüsünde ödeme yaparlar.
  • Fazla ısınan, kazana yakın dairelerde daire sakinleri camları açıp enerjiyi boşa harcamaz, böylelikle enerji dengeli bir şekilde dağılır. Bu durumda önceki sistemde kazana uzak, ısınmamaktan şikayetçi olan daireler de ısı gider paylaşım sistemi devreye alındığında ısınmış olur.
  • Isınma tüketiminin bireyselleştirilmesi ve herkesin tüketimine dikkat etmesi sonucu, ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.
  • Kullanım alanında kimsenin bulunmadığı saatlerde ortam sıcaklığını ayarlamak mümkün olduğundan tüketim miktarları minimuma indirilerek daha az yakıt bedeli ödeme imkanı elde edilmiş olur.
  • Isı gider paylaşım sistemine geçiş maliyeti çok kısa süre içerisinde yapılan enerji tasarruflarıyla kendini amorti eder.
  • Tüketimin ölçülebilir ve kontrol edilebilir olması, ayrıca enerjisini ithal eden ülkemizin bütçesine katkı sağlar.
  • Mevcut sistemde dairesini kiraya vermek isteyen mal sahibi, kiracı bulmakta zorlanmakta ve ayrıca boş dairesi için herkes ile aynı yakıt giderini ödemektedir. Yeni sistem ile kiracı bulmak kolaylaşacak ve boş kalan dairenin gideri çok düşük olacaktır.

Yasal Prosedür

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

Madde 7
c) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık konrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projelerle ilgili mercilerce onaylanmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 - (1) Bu kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz.
Bu süre 2012 yılı, Mayıs ayında dolmuştur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde: 42 (Değişik 4. fıkra:5627 - 18.04.2007/m.16)

Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı 2000 mve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sitemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sstemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; mavcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezi veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda , ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına ğaylaştırılmasına ilişkin usül ve esasları belirlemektedir.

MADDE 5 - (1) Bu yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhi sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygundur.
a) Merkezi ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,
b) Isının ve sıhhi sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.

(2) Isıtma ve sıhhi sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdehale edemez.

(3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhi sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.

(4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhi sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.

(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

(6) Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

(8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhi sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.

Tüketime bağlı gider paylaşımı

MADDE 7 - (1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhi sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.

(2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

(3) Tüketim ölçümlerinde ısıölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısıölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısıölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

(4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

(5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür.

MADDE 11- (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhi sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapmaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.